Intézményünk székhelyén és telephelyein:

2023. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjakat az alábbi közlemény tartalmazza:

Közlemény letöltése

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg. Az ellátást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és az ellátást igénybevevő jövedelmének figyelembevételével kell megállapítani, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő jövedelmének 80 %-át, azonban nem lehet több a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díjnál. A személyi térítési összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban értesíti.

 Ha az ellátást igénybevevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

 Ha az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

Jelentős pénzvagyon az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon része, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezkedésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

Ha az ellátást igénybevevő jövedelemhányada nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és jelentős pénzvagyonnal nem, de jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
Jelentős ingatlanvagyonnak számít az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó része. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja vagy az ellátott jövedelme alapján meg tudja fizetni a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat, nincs szükség jövedelemvizsgálatra.

A térítési díjat havonta, mindig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

A térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybevevő számára költőpénzként megmaradó összeg nem lehet kevesebb a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-ánál, ha az vagyont is terhel 30%-ánál.

Az ellátást igénybe vevőnek
-    két hónapot meg nem haladó távollét idejére, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át,
-    a két hónapot meghaladó távollét idejére, egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át,
-    egyéb esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60 %-át kell fizetni.

Amennyiben az ellátást igénybevevő, illetve a fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó - a jogszabályokban meghatározott módon - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása iránt.

Weboldalunkon sütiket használunk

A pmveszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.